...

معرفی کادر و مربیان

سرکار خانم جاریانی سرکار خانم جاریانی مسئول
سرکار خانم جاریانی مسئول جزئیات پروفایل
سرکار خانم شاهمرادی سرکار خانم شاهمرادی مدیر
سرکار خانم شاهمرادی مدیر جزئیات پروفایل
سرکار خانم ابوالحسنی سرکار خانم ابوالحسنی معاون انضباطی و اجرایی
سرکار خانم ابوالحسنی معاون انضباطی و اجرایی جزئیات پروفایل
سرکار خانم محمدی سرکار خانم محمدی معاون مادران
سرکار خانم محمدی معاون مادران جزئیات پروفایل
سرکار خانم محمدحسینی سرکار خانم محمدحسینی معاون آموزشی
سرکار خانم محمدحسینی معاون آموزشی جزئیات پروفایل
سرکار خانم شاه علی سرکار خانم شاه علی تولید و تدوین فیلم
سرکار خانم شاه علی تولید و تدوین فیلم جزئیات پروفایل
سرکار خانم جوادنیا سرکار خانم جوادنیا تولید و تدوین فیلم
سرکار خانم جوادنیا تولید و تدوین فیلم جزئیات پروفایل
سرکار خانم خسروی سرکار خانم خسروی تولید و تدوین فیلم
سرکار خانم خسروی تولید و تدوین فیلم جزئیات پروفایل
سرکار خانم ابوالحسنی سرکار خانم ابوالحسنی مربی پشتیبان 4 ساله ها
سرکار خانم ابوالحسنی مربی پشتیبان 4 ساله ها جزئیات پروفایل
سرکار خانم شاه علی سرکار خانم شاه علی مربی پشتیبان 5 ساله ها
سرکار خانم شاه علی مربی پشتیبان 5 ساله ها جزئیات پروفایل
سرکار خانم آزادی سرکار خانم آزادی مربیان پشتیبان 6 ساله ها
سرکار خانم آزادی مربیان پشتیبان 6 ساله ها جزئیات پروفایل
سرکار خانم نادری سرکار خانم نادری مربیان پشتیبان 6 ساله ها
سرکار خانم نادری مربیان پشتیبان 6 ساله ها جزئیات پروفایل
سرکار خانم تقوی سرکار خانم تقوی مربیان پشتیبان 6 ساله ها
سرکار خانم تقوی مربیان پشتیبان 6 ساله ها جزئیات پروفایل
سرکار خانم علی نژاد سرکار خانم علی نژاد مربی 4 ساله ها
سرکار خانم علی نژاد مربی 4 ساله ها جزئیات پروفایل
سرکار خانم ستوده سرکار خانم ستوده مربی 5 ساله ها
سرکار خانم ستوده مربی 5 ساله ها جزئیات پروفایل
سرکار خانم نجار سرکار خانم نجار مربی 6 ساله ها
سرکار خانم نجار مربی 6 ساله ها جزئیات پروفایل